• برروی گزینه دریافت کلیک کنیدفایل pdfرا بازکنید.
  • با وارد کردن کد مرسوله پستی در سایت اداره پست سفارش خودرا پیگیری کنید. برروی لینک زیر کلیک کنید کیبورد را برروی انگلیسی قراردهیدو کدمرسوله را وارد نمایید.